Xử lý Lỗi một cách vi diệu trong SWIFT – iOS

Có 2 file playgrounds trong bài Tutorial này, mỗi file cho mỗi section. Tải: Avoiding Errors with nil – Starter.playground Avoiding Errors with Custom Handling – Starter.playground. Mở file Avoiding Errors with nil bằng Xcode. Đọc sơ một lượt code, các bạn sẽ thấy một vài class, struct và enum chứa đựng phép thuật trong Tutorial này đấy. … Continue reading Xử lý Lỗi một cách vi diệu trong SWIFT – iOS

Advertisements